Algemene voorwaarden.

Artikel 1 ALGEMEEN
a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten (zowel contractueel vastgelegd als met e-mailakkoord) die Stay in Touch Media BV met een opdrachtgever sluit; offertes, opdrachten, diensten, overeenkomsten van (ver)koop en leveringen, daaronder begrepen.
b. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien en voor zover zulks schriftelijk wordt overeengekomen en uitsluitend voor die overeenkomst, waarbij de afwijkende bedingen werden gemaakt.
c. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt door Stay in Touch Media BV van de hand gewezen. De algemene voorwaarden van Stay in Touch Media BV zijn ook van toepassing, indien de algemene voorwaarden van de opdrachtgever een prevalentiebeding bevatten.

Artikel 2 OFFERTES / TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
a. Alle offertes of uitnodigingen voor deelname aan een van de (tv-)formats van Stay in Touch Media BV in welke vorm dan ook, zijn geheel vrijblijvend, tenzij dit uitdrukkelijk anders is vermeld. Stay in Touch Media BV, kan een offerte intrekken, zolang de opdrachtgever de offerte niet heeft aanvaard. Een offerte heeft een beperkte geldingsduur.
b. Eerst door schriftelijke bevestiging door Stay in Touch Media BV van een opdracht, dan wel door uitvoering te geven aan de opdracht komt een overeenkomst tot stand.
c. Stay in Touch Media BV, is gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten indien de opdrachtgever op haar verzoek geen zekerheid stelt voor betalings- en overige verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst, onverminderd de gehoudenheid van de opdrachtgever reeds door Stay in Touch Media BV verrichtte werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden.
d. Misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst, voortvloeiende uit het door de opdrachtgever niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig specificeren van de opdracht of doen van mededelingen, komen voor rekening en risico voor de opdrachtgever, ook indien die opdracht en/of mededelingen gedaan zijn via enig technisch middel, zoals fax, e-mail of andere transmissiemedia.
e. Stay in Touch Media BV stelt zijn offertes samen op basis van een inschatting van de benodigde werkuren voor projectvoorbereiding, opnames, editing, materiaalgebruik en andere project gerelateerde zaken. Stay in Touch Media BV bepaalt deze uren in alle redelijkheid. Toch kan het voorkomen dat een opdrachtgever gedurende de productie additionele wensen heeft, die nog niet in de offerte zijn opgenomen. Deze extra uren worden op basis van een prijsopgaaf, bovenop het in de offerte afgesproken factuurbedrag, in rekening gebracht.

Artikel 3 MUZIEKGEBRUIK
Voor muziek die in een videoproductie wordt gebruikt moeten rechten afgedragen worden aan auteursrechtenorganisatie Buma Stemra. Deze auteursrechten zijn voor de tv-uitzending afgedekt. Bij eigen gebruik van de video content bent is de opdrachtgever verantwoordelijk voor de eventuele afdracht van stichting Buma Stemra. De hoogte van deze kosten worden dan ook bepaald door stichting Buma Stemra.

Artikel 4 VOICE OVER
Bij de meeste producties van Stay in Touch Media BV wordt gebruik gemaakt van één of meerdere voice-overs, oftewel ingesproken stemmen. De kosten van een voice-over zijn in bijna alle gevallen onderdeel van de offerte tenzij anders overeengekomen. Stay in Touch Media BV zet voor haar producties professionele A-stemmen in.

Artikel 5 PRIJZEN
Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld op orderbevestiging (deelnametoekenning), of (e-mail-) offerte zijn alle genoemde prijzen exclusief BTW.

Artikel 6 BETALING / INCASSO
a. Betaling dient te geschieden op de overeengekomen wijze en binnen de overeengekomen termijn(en). Stay in Touch Media BV hanteert standaard een betaaltermijn van 14 dagen na dagtekening van de factuur. Eventuele afwijkende betaaltermijnen zijn ter discretie van en in overleg met Stay in Touch Media BV.
b. Indien betaling van het totaal verschuldigde bedrag niet tijdig heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever in verzuim, zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is. De opdrachtgever is vanaf de datum van verzuim tot aan de dag der algehele voldoening een rente verschuldigd van 1% per week, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is.
c. In geval van liquidatie, faillissement, surséance van betaling, onderbewindstelling of beslag aan de zijde van de opdrachtgever, zijn de vorderingen van Stay in Touch Media BV op de opdrachtgever direct opeisbaar.
d. Indien de opdrachtgever tekort komt in de nakoming van de overeenkomst, dan komen alle door Stay in Touch Media BV in en buiten rechte gemaakte kosten ter verkrijging van voldoening / nakoming voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke (incasso)kosten bedragen 15% van de hoofdsom.

Artikel 7 OVERMACHT
a. In geval van overmacht heeft Stay in Touch Media BV het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Stay in Touch Media BV niet mogelijk is of langer duurt dan twee maanden, is Stay in Touch Media BV bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde recht heeft op vergoeding van kosten, schade en interessen.
b. Indien Stay in Touch Media BV bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Stay in Touch Media BV gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen.
c. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst verhinderen en die niet aan Stay in Touch Media BV toe te rekenen zijn. Hieronder zullen onder meer worden begrepen: (burger)oorlog, oorlogsgevaar, oproer, overheidsmaatregelen, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, defecten aan machines, storingen in energietoevoer, vervoersstoringen, natuurgeweld, overheidsmaatregelen. Een beroep op overmacht kan worden gedaan zowel indien de vermelde omstandigheden aan de zijde van Stay in Touch Media BV voorkomen, als wanneer de omstandigheden zich aan de zijde van door Stay in Touch Media BV ingeschakelde derden voordoen.
d. Stay in Touch Media BV heeft eveneens het recht zich op overmacht te beroepen, indien de niet toerekenbare omstandigheid die de nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat zij aan haar verplichtingen had moeten voldoen.

Artikel 8 LEVERING EN RISICO
a. Indien de opdrachtgever in gebreke is aan de levering van het product mee te werken, zal niettemin het risico van verlies en/of beschadiging van zaken op de opdrachtgever overgaan wanneer Stay in Touch Media BV de zaken door een mondelinge en/of schriftelijke mededeling ter beschikking van de opdrachtgever stelt. De zaken staan dan ter beschikking van de opdrachtgever opgeslagen voor diens rekening en risico. Stay in Touch Media BV is niet aansprakelijk voor verlies en/of beschadiging voor, tijdens of na het overzetten/versturen van uw beeldmateriaal.
b. Het uitstellen van de levertijd zal in geen geval van invloed zijn op de verplichting de termijnen op de overeengekomen tijdstippen te betalen.

Artikel 9 LEVERINGSTERMIJN
a. Een door Stay in Touch Media BV opgegeven termijn van levering heeft, tenzij daarvan schriftelijk wordt afgeweken, slechts een indicatieve strekking. Levertijden worden steeds bij benadering vastgesteld.
b. Overeengekomen levertijden zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch overschrijding door Stay in Touch Media BV van een overeengekomen termijn, levert geen verzuim aan de zijde van Stay in Touch Media BV op en levert derhalve voor de opdrachtgever geen grond op voor ontbinding van de overeenkomst. De opdrachtgever dient, teneinde het verzuim van Stay in Touch Media BV in te laten treden, Stay in Touch Media BV overeenkomstig de wijze van het Burgerlijk Wetboek schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 10 AANSPRAKELIJKHEID
a. Stay in Touch Media BV is, noch jegens de opdrachtgever, noch jegens derden, aansprakelijk voor enige schade voortvloeiende uit de (uitvoering van) de overeengekomen werkzaamheden, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Stay in Touch Media BV, waarbij voorwaardelijke opzet niet als opzet wordt aangemerkt. Stay in Touch Media BV is nimmer aansprakelijk indien de tekortkoming is te wijten aan overmacht.
b. Stay in Touch Media BV is, ook indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Stay in Touch Media BV, nimmer, noch jegens de opdrachtgever, noch jegens derden, aansprakelijk voor gevolgschade, vertragingsschade, schade in de vorm van gederfde winst, of immateriële schade.
c. Stay in Touch Media BV is niet aansprakelijk voor overschrijding van overeengekomen termijnen.

Artikel 11 ONTBINDING
a. Stay in Touch Media BV is bevoegd haar werkzaamheden op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist indien:
* de opdrachtgever in verzuim is de overeengekomen prijs, inclusief de verschuldigde rente en kosten te voldoen; en/of
* de opdrachtgever in verzuim is de geleverde (video) content op tijd te reviewen; en/of
* na het sluiten van de overeenkomst Stay in Touch Media BV ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, waaronder de omstandigheid dat blijkt dat de opdrachtgever onvoldoende kredietwaardig is;
* de opdrachtgever zijn/haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en bijbehorende voorwaarden niet nakomt; en/of
* de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard; en/of
* de opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt; en/of
* de opdrachtgever niet (meer) beschikkingsbevoegdheid is over zijn/haar vermogen.
b. De overeenkomst kan nimmer kosteloos worden geannuleerd. Indien u na ondertekening van de overeenkomst en/of e-mailakkoord toch wilt afzien van uw deelname, om welke reden dan ook, bent u het totaal overeengekomen bedrag voor uw deelname aan Stay in Touch Media BV verschuldigd. Het treffen van iedere andere vorm van financiële regeling is ter discretie van Stay in Touch Media BV.

Artikel 12 EIGENDOMSVOORBEHOUD
a. Concepten, ideeën en voorstellen die voor een opdrachtgever worden ontwikkeld vallen onder het auteursrecht en blijven formeel en juridisch in bezit van Stay in Touch Media BV. In het geval van inbreuk of misbruik van dit auteursrecht stelt Stay in Touch Media BV de organisatie of persoon in kwestie aansprakelijk. Deze aansprakelijkheid heeft juridische consequenties.
b. Op alle Stay in Touch Media BV-producties rust het auteursrecht. Een Stay in Touch Media BV- productie mag niet verveelvoudigd, gereproduceerd of bewerkt worden zonder toestemming van de maker, Stay in Touch Media BV. Het is mogelijk auteursrechten af te kopen in overeenstemming met Stay in Touch Media BV.
c. Stay in Touch Media BV behoudt nadrukkelijk de eigendom van de te leveren zaken voor, totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan, waaronder mede begrepen de verplichtingen tot betaling van kosten, renten en toeslagen welke voor rekening van de opdrachtgever komen.
d. In het geval de levering deel uitmaakt van een reeks leveringen wordt de eigendom van de zaken voorbehouden totdat alle betalingsverplichtingen, verband houdende met deze reeks leveranties, zijn nagekomen.
e. Indien de opdrachtgever zich zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is Stay in Touch Media BV gerechtigd de geleverde zaken, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, terug te nemen, ofwel bij de opdrachtgever of derden weg te (doen) halen. De opdrachtgever dient de ter zake door Stay in Touch Media BV gemaakte kosten te vergoeden.
f. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de opdrachtgever verplicht Stay in Touch Media BV hiervan onverwijld op de hoogte te stellen.
g. Stay in Touch Media BV heeft jegens een ieder, die daarvan afgifte verlangt, een pandrecht en een retentierecht op alle zaken en gelden die Stay in Touch Media BV uit welke hoofde en met welke bestemming ook onder zich heeft of zal krijgen, voor alle vorderingen die zij ten laste van de opdrachtgever heeft of mocht krijgen.

Artikel 13 HET PRODUCTIEPROCES BIJ OPNAMES OP LOCATIE MET CREW
Het samenstellen van een item in een van onze (tv-)formats doorloopt een zorgvuldig productieproces waaraan beide partijen hun bijdrage moeten leveren. In grote lijnen ziet dit proces er als volgt uit:
a. U bent na ondertekening van het deelname formulier (contract) of na e-mailakkoord opgenomen als sponsor in het programma.
b. De minuten van uw deelname zijn direct aan RTL bevestigd en staan dus voor u gereserveerd.
c. U wordt door onze redactie onder voorbehoud ingedeeld in een van de geplande afleveringen. Dit is afhankelijk van het thema van de uitzendingen.
d. U wordt, in het geval van een productie op locatie, vrijwel direct benaderd voor een datum en tijdstip waarop de opnames zullen plaatsvinden. Gemiddeld nemen dergelijke opnames een dagdeel in beslag.
e. Alle (eventuele) reis- en verblijfskosten worden beschouwd als additionele kosten en worden niet meegenomen in de offerte. Deze worden apart toegevoegd aan de eindfactuur. Stay in Touch Media BV hanteert een vergoeding van € 0,27 per gereden km. Dit is dus niet van toepassing op deelname in De Beste van Nederland.
f. Onze redactie neemt contact met u op (telefonisch of per e-mail) voor het vergaren van informatie over uw business als input voor een script. U kunt ons te allen tijde voorzien van foto’s van de locatie waar gefilmd zal worden.
g. Voor opnames ontvangt u per e-mail het script, inclusief enkele richtlijnen van de zender ten aanzien van de media wettelijke kaders waarbinnen de opnames moeten plaatsvinden. U kunt hier binnen 48 uur op- en aanmerkingen op leveren. Deze zullen, ter discretie van onze redactie, worden verwerkt in een finale versie van het script.
h. Een team bestaande uit een cameraman, regisseur en/of presentator/presentatrice bezoekt u op de afgesproken plaats en tijdstip. Het interview of de presentatieteksten zijn de basis van het televisie item en daarnaast zal onze cameraman zogeheten beautyshots en snij beelden maken. Deze beelden worden gebruikt om er één geheel van te maken.
i. Het item wordt door onze edit afdeling gemonteerd voor uitzending.
j. U ontvangt een verborgen link naar het gemonteerde item en hierop kunt u binnen 48 uur eenmaal commentaar leveren op een onvolkomenheid in bijvoorbeeld de titelbalk.
k. Indien nodig wordt het item aangepast en definitief gemaakt. U ontvangt een link naar het definitieve item. Wij stellen het op prijs wanneer u dit item pas opneemt in uw communicatie na uitzending op televisie.
l. Het item wordt uitgezonden op televisie.

Artikel 14 UITZENDDATUM
a. De uitzenddatum die de redactie met u zal communiceren is onder voorbehoud. U wordt namelijk ingedeeld in een zorgvuldig samengestelde uitzending waarmee rekening wordt gehouden met belangrijke zaken als thema’s, casussen, doelgroep en kijkcijfers. Wij streven in aller belang naar de beste mix. Uw bedrijf zal worden gepresenteerd als specialist op landelijke televisie. Uw deelname valt te allen tijde binnen het seizoen en daarom kunt u geen rechten ontlenen aan de uitzenddatum. b. Stay in Touch Media BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor direct of indirecte schade of ongemakken als gevolg van (plotselinge) verandering(en) van de zender of de programmering van de zender.

Artikel 15 WIJZIGINGEN OPNAMES OP LOCATIE
Bij het maken van video content (TV en online) zijn veel mensen betrokken. Tevens wordt er gebruik gemaakt van kostbare technische faciliteiten. Een zorgvuldige planning is essentieel voor de gehele productie van het programma. U dient alles in het werk te stellen om de opnames op de overeengekomen dag en tijd te faciliteren. Indien u binnen 3 dagen voor de geplande opnames deze wilt/moet verplaatsen, zijn wij helaas genoodzaakt om de overeengekomen som met ten minste 50% te vermeerderen als gevolg van her-planning. Deze regelt geldt uiteraard niet in het geval van Force Majeur.